Privacyverklaring

Het Pensioenfonds vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw gegevens daarom vertrouwelijk en houden ons aan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens door ons op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en dat deze gegevens door slechts voor vastgestelde, uitdrukkelijk omschreven en toegestane doeleinden worden gebruikt.

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een persoon, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, geboortedatum en inlogcode.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. 

Wij zijn Stichting Spoorwegpensioenfonds, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 850, 3511 ML, te Utrecht. Wij voeren de pensioenen uit voor de werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij ons.

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u of uw werkgever ontvangen. Wij bepalen de doeleinden en middelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen van de wet.

Het kan zijn dat wij één of meerdere verwerkers van persoonsgegevens hebben aangesteld. Dat is een partij die ons helpt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Een voorbeeld daarvan is SPF Beheer B.V. Die partijen verwerken de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid. Wij garanderen dat onze verwerkers u dezelfde bescherming bieden en rechten toekennen als wij zelf doen.

Als u informatie aanvraagt via onze website, een dienst aanvraagt of  telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.  Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen:  

  • Om contact met u te kunnen opnemen;
  • Om u informatie te sturen;
  • Voor de uitvoering van uw pensioenregeling;
  • Voor het verlenen van diensten die samenhangen met beheer en exploitatie van vastgoed.

 

Het pensioenfonds verwerkt alleen de noodzakelijke gegevens per doel. Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens – indien van toepassing – voor fraudebestrijding (bijvoorbeeld wanneer het fonds benadeeld is door frauduleus handelen).

Het pensioenfonds hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A. Om te beoordelen of en onder welke voorwaarden wij een overeenkomst kunnen sluiten.

Voordat wij een overeenkomst sluiten, zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om te beoordelen of en onder welke voorwaarden de overeenkomst kan worden gesloten.

B. Om uw pensioenregeling te kunnen uitvoeren.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig.

C. Om de wet na te kunnen leven

Het pensioenfonds is vanwege wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens van u te verwerken o.a. in het kader van:

  • antiwitwaswetgeving;
  • boekhoudkundige verwerking;
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, de  Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens te beantwoorden;
  • fiscale verplichtingen; en
  • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

 

D. Het pensioenfonds beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen

Het pensioenfonds heeft een aantal gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij let het pensioenfonds erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt met als doel:

  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van het pensioenfonds ; en

·         bedrijfsbeveiliging (bijvoorbeeld toegangscontrole).

Gegevens ter identificatie
Het pensioenfonds is in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld het aangaan van een huurovereenkomst (indien u een huurder bent van het pensioenfonds), o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom kunnen wij u vragen om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs. Dit geldt ook als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens.  

Het pensioenfonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het pensioenfonds heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en fysieke en elektronische maatregelen getroffen.

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het pensioenfonds

Binnen het pensioenfonds kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse bedrijfsonderdelen.

Het pensioenfonds ziet erop toe dat binnen de diverse bedrijfsonderdelen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

Wanneer dit wettelijk verplicht is, worden verwerkersovereenkomsten opgesteld bij het uitwisselen van persoonsgegevens.

De uitwisseling van persoonsgegevens binnen het pensioenfonds kan plaatsvinden bij de naleving van wettelijke vereisten, de beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst.

 B. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het pensioenfonds

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomsten van het  pensioenfonds of wanneer het pensioenfonds hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 C. Het pensioenfonds verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

Het pensioenfonds zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden, anders dan beschreven in deze privacyverklaring. Wanneer wij dit wel doen vragen wij vooraf uw toestemming.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan de pensioenfondsen garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het pensioenfonds ontvangt deze gegevens en kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens gepaste maatregelen tegen u nemen, waaronder het tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Het pensioenfonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het pensioenfonds heeft een bewaartermijnbeleid opgesteld waarin is vastgesteld hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.  

Bij uw pensioenfonds kunt u gebruik maken met betrekking tot uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Stichting Spoorwegpensioenfonds

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 2030
3500 GA Utrecht 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00